Co dalej z frankowiczami 2023?

frankowicze 2023 halatek

Rok 2023 jest przełomowym rokiem dla frankowiczów w walce z bankami. 15.06.2023r. zapadł wyrok TSUE o sygn.akt C-520/21, w którym Trybunał orzekł, że bankom nie przysługuje prawo do dochodzenia wynagrodzenia od kredytobiorców za korzystanie z kapitału. W drugiej sprawie o sygn..akt C-287/22 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że sądy mogą zarządzać środki tymczasowe w postaci zawieszenia spłat rat kredytu w trakcie trwania postępowania sądowego.

Co dalej po wygranej sprawie Frankowej?

Po otrzymaniu pozytywnego prawomocnego wyroku dla kredytobiorcy, strony muszą się rozliczyć. Jeśli kredytobiorca wystąpił z żądaniem unieważnienia umowy to bank jest zobligowany do zwrotu powodowi wszystkich pobranych środków, a powód będzie musiał zwrócić bankowi cały otrzymany kapitał (bez odsetek, prowizji i opłat). W wielu przypadkach rozliczenie między stronami następuje przez potrącenie wzajemnych świadczeń. Ostatnim krokiem dla kredytobiorcy, aby uwolnić się w całości od kredytu jest otrzymanie z banku listu mazalnego, na podstawie którego, będzie mógł wykreślić hipotekę banku z księgi wieczystej nieruchomości.  

Czy warto przewalutować kredyt we frankach 2023?

Po wyrokach z czerwca TSUE, banki zaczęły zmieniać swoje propozycje ugodowe na bardziej korzystniejsze niż wcześniej. Mimo działań banków, którym najbardziej zależy, żeby umowy frankowe nadal pozostały w mocy, proponowane ugody z punktu widzenia frankowiczów nie są korzystne. Przewalutowanie kredytu we frankach w 2023r. nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zmieniając oprocentowanie na wibor, który jest aktualnie na wysokim poziomie spowoduje, że rata kredytu nadal będzie wysoka. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest pozwanie banku o nieważność kredytu we frankach, w tym celu warto się skontaktować z kancelarią frankową Bielsko-Biała.

Czy od ugody z bankiem trzeba zapłacić podatek?

Frankowicze, którzy podpisali ugodę z bankiem prawdopodobnie nie będą musieli płacić podatku jeśli spełnią poniższe warunki.

„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe z dnia 11 marca 2022 roku, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot:

  • umorzonych osobie fizycznej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego, w przypadku gdy:
  1. kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, a w przypadku więcej niż jednego kredytu mieszkaniowego – gdy kredyty mieszkaniowe zostały zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej, oraz
  2. osoba fizyczna będąca stroną umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej niż określona w lit. a inwestycji mieszkaniowej;
  3. otrzymanych przez osobę fizyczną świadczeń z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania.”

 

 Zobacz również: Ile kosztuje adwokat w sprawie frankowej?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami