Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza dobre jest w sytuacji, gdy wiem, że spadkodawca nie posiadał wielu zobowiązań i długów, za to posiadał majątek.

Sprawdź również: Prawo spadkowe Bielsko-Biała

Czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest bezpieczne?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza na pewno jest bezpieczniejsze niż przyjęcie spadku wprost. W sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przyjmuje się odpowiedzialność za długi spadkodawcy jedynie do wysokości wartości otrzymanego spadku. Nie powoduje to konieczności pokrywania zobowiązań ze swojego majątku. Jest to instytucja, która właśnie zwiększa bezpieczeństwo spadkobiercy na wypadek, gdyby długi zmarłej osoby przewyższałyby w znacznym stopniu wartość pozostawionego majątku.

Co po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza należy sporządzić wykaz inwentarza. Można to sporządzić samodzielnie na urzędowym formularzu, który następnie składa się u notariusza, który przedkłada go do sądu lub złożyć do sądu. Wykaz inwentarza należy przygotować w sposób bardzo dokładny i skrupulatny, gdyż zatajenie jakiś składników majątkowych spadkodawcy może wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności za długi zmarłego spadkobiercę. Wykaz inwentarza to spis, który zawiera informacje o tym, co wchodzi w skład majątku. Sporządza go spadkobierca, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu. W wykazie inwentarza trzeba dokładnie ująć wszystkie przedmioty spadkodawcy, przedmioty z zapisów windykacyjnych wraz z ich ceną z chwili otwarcia spadku, wszystkie długi spadkowe i ich wysokości z chwili otwarcia spadku.

Ile czasu trwa spis inwentarza przez komornika?

Spis inwentarza sporządzony przez komornika następuje na podstawie postanowienia sądu o sporządzeniu spisu, na wniosek tego kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą lub zapisobiercą bądź wykonawcą testamentu. Taki spis zostaje ogłoszony. Opłata do komornika za taki spis wynosi 400 zł, a opłata sądowa od wniosku o sporządzenie spisu wynosi 100 zł. W niektórych sytuacjach będzie konieczne powołanie przez komornika rzeczoznawców co może zwiększyć koszty. Czas potrzebny na sporządzenie spisu inwentarza zależy od wielu kwestii takich jak, ilość mienia, jego wartość, ilość zobowiązań i długów.

Jak przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza następuję na dwa sposoby. Pierwszy to z mocy samego prawa, po upływie 6 miesięcy od momentu, w którym osoba dowiedziała się o powołaniu do spadku. W takiej sytuacji spadkobierca nie musi nic robić, gdyż po upływie tego okresu przyjęcie spadku następuje samoistnie. Drugi sposób to złożenie oświadczenia woli o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza przed upływem 6 miesięcy od momentu, w którym osoba dowiedziała się o powołaniu do spadku. Oświadczenie takie składa się przed notariuszem lub sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami