Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Jest to gałąź prawa, która reguluje jedną z najbardziej osobistych dziedzin naszego życia. Dotyczy każdego z nas, jeśli chodzi o relacje z najbliższymi członkami rodziny – a co ciekawe, również osobami pozostającymi w stosunku powinowactwa przy przysposobienia. Poza stosunkami osobistymi, zespół norm składających się na prawo rodzinne i opiekuńcze odnosi się również do stosunków majątkowych – regulując m.in. ustroje majątkowe małżonków czy obowiązek alimentacyjny.

Warto zwrócić również uwagę, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy, będący głównym źródłem prawa rodzinnego, poza określeniem wielu norm społecznych i zasad (jak na przykład zasada dobra dziecka, ochrony rodziny, monogamii czy trwałości związku małżeńskiego), odnosi się również do obowiązków, jakie małżonkowie mają względem siebie. Poza oczywistym i wszystkim znanym obowiązkiem wierności, jest to również m.in. obowiązek wspólnego pożycia i wzajemnej pomocy czy też obowiązek współdziałania dla dobra rodziny i przyczyniania się do zaspokojenia jej potrzeb.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Do renty rodzinnej uprawnienia mają członkowie rodziny, którzy spełniając określone warunki. Pierwszą grupą są dzieci – własne, drugiego małżonka, przysposobione do ukończenia 16 lat lub pod warunkiem dalszej nauki do ukończenia 25 lat, lub do ukończenia ostatniego roku studiów. Drugą grupą są wnuki i rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie do ukończenia pełnoletności. Trzeci rodzaj to wdowa – która w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje jedno z dzieci, wnuków, które nie ukończyło 16 r.ż, chyba, że pracują to do 18 r.ż. Czwarty rodzaj to wdowiec – wymagania podobne jak wdowa, z wyjątkiem wieku, w chwili śmierci żony musi mieć ukończone 65 lat. Kolejnym rodzajem jest rozwiedziony małżonek- pozostający w separacji małżonek ma prawo do renty, jeżeli spełnia wymagania określone dla wdowy. Ostatnią grupą są rodzice – muszą spełnić warunki dla wdowy oraz wykazać, że ubezpieczony przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.

Kiedy wdowa traci prawo do renty rodzinnej?

Renta rodzinna przyznana wdowie może być zmniejszona lub zawieszona. Zawieszenie renty rodzinnej wdowie następuje, jeśli osiąga przychód 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jej przychód wyniesie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to renta rodzinna zostanie pomniejszona o kwotę, która przewyższa.

Kiedy wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeśli w  chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje jedno z dzieci, wnuków, które nie ukończyło 16 r.ż, chyba, że się uczą to do 18 r.ż  Wdowa nabywa również to uprawnienie jeśli w ciągu 5 lat od śmierci męża osiągnie 50 lat. Jeśli wdowa nie była ze zmarłym mężem we wspólności małżeńskiej to również ma prawo do renty rodzinnej jeśli w chwili śmierci posiadała prawo do alimentów od męża. Jeśli wdowa nie spełnia powyższych wymagań, ale także nie ma innych źródeł utrzymania to nabywa prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres 1 roku od śmierci męża, bądź przez 2 lata jeśli uczestniczy w szkoleniu mającym na celu uzyskanie określonych kompetencji do pracy zarobkowej.

Czy komornik ma prawo zająć świadczenia rodzinne?

Zgodnie z art. 833 §6 kodeksu postępowania cywilnego, świadczenia rodzinne są całkowicie wyłączone z egzekucji. Oznacza to, że komornik nie może zająć żadnych świadczeń rodzinnych, w tym renty rodzinnej.

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa rodzinnego? Sprawdź ofertę – Adwokat Bielsko Biała, kancelaria specjalizuję się od wielu lat w sprawach związanych z prawem rodzinnym.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami