Jak długo trwa proces frankowy?

Jak długo trwa proces frankowy?

Wszystko zależy od danego sądu i ilości spraw. Sprawy frankowe są dość skomplikowane, zawierają bardzo obszerne materiały, aczkolwiek obecnie linia orzecznicza jest coraz bardziej ujednolicona na korzyść frankowiczów co zaczęło usprawniać pracę sądów i przyczyniło się do szybszego wydawania orzeczeń. Sprawy w pierwszej instancji rozpatrywane są w granicach 1-1,5 roku. Jeśli przegrana strona złoży apelację (najczęściej jest nią bank), sprawa może toczyć się przez kolejny rok w sądzie II instancji.

Co po wygranej sprawie Frankowej?

Po otrzymaniu pozytywnego prawomocnego wyroku dla kredytobiorcy, strony muszą się rozliczyć. Jeśli kredytobiorca wystąpił z żądaniem unieważnienia umowy to bank jest zobligowany do zwrotu powodowi wszystkich pobranych środków, a powód będzie musiał zwrócić bankowi cały otrzymany kapitał (bez odsetek, prowizji i opłat). W wielu przypadkach rozliczenie między stronami następuje przez potrącenie wzajemnych świadczeń. Ostatnim krokiem dla kredytobiorcy, aby uwolnić się w całości od kredytu jest otrzymanie z banku listu mazalnego, na podstawie którego, będzie mógł wykreślić hipotekę banku z księgi wieczystej nieruchomości.  

O co pytają na rozprawie Frankowej?

Pytania, które mogą zostać zadanie kredytobiorcy na rozprawie frankowej to m.in.

  • Jaki był cel zaciągnięcia kredytu?
  • Kiedy został zaciągnięty kredyt?
  • Dlaczego kredyt został zaciągnięty w walucie obcej (franku szwajcarskim) a nie w złotówkach>
  • Jaka była zdolność kredytobiorcy? Czy była zdolność w złotówkach?
  • Czy były podjęte negocjacje z bankiem w sprawie umowy kredytowej?
  • Czy umowa była zrozumiała?
  • Czy kredytobiorca miał czas na zapoznanie się z dokumentami, umową, regulaminem?
  • Czy kredytobiorca miał wiedzę na temat zmian wysokości kursu franka szwajcarskiego?

 

Ile trwa uprawomocnienie wyroku Frankowego?

Wyrok wydany w pierwszej instancji w przypadku nie składania przez przegranego wniosku o uzasadnienie staje się prawomocny po tygodniu od ogłoszenia wyroku. Jeśli jednak strona przegrana złoży wniosek o uzasadnienie wyroku i sprawa trafi do sądu drugiej instancji, wtedy wyrok będzie prawomocny dopiero po zapadnięciu orzeczenia w drugiej instancji.

Zobacz również: Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami