Jak napisać testament – wzór

Jak napisać testament – wzór

Testament to oświadczenie woli spadkodawcy na wypadek jego śmierci. Testament może być sporządzony w kilku formach: pisemnej, ustnej, allograficznej (urzędowej), notarialnej. Testament może sporządzić jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament to oświadczenie jednej osoby, zatem nie można sporządzić jednego testamentu dla kilku osób. Małżeństwo nie może spisać razem testamentu, każdy z nich musi zrobić to pojedynczo. Powołać do testamentu można każdą osobę fizyczną lub prawną. Może także powołać dziecko poczęte, ale warunkiem dziedziczenia jest, że urodzi się żywe. Otwarcie spadku następuję z chwilą śmierci spadkodawcy. W ramach testamentu osoba ma pełną zdolność i swobodę w dysponowaniu swoim majątkiem oraz zobowiązaniami.

Sprawdź również: Adwokat Bielsko-Biała

Jak napisać testament w domu wzór?

Testament pisemny sporządzony w domu nie musi zawierać żadnych prawnych sformułowań. Musi zawierać jedynie wyraźne wskazanie kto i na jakich zasadach został powołany do dziedziczenia. Są różne zwroty, których można użyć np. powołuję do mojego majątku żonę/dzieci/syna lub przekazuję mój majątek żonie/dzieciom/synowi. W testamencie można powołać jedną lub kilka osób i dowolnie określić wielkość udziału w spadku. Zwroty, które mogą być przydatne to np. całość spadku, całość spadku w częściach równych, ułamkowych (np. ½, ¾ spadku itd.)

Jak napisać testament w domu żeby był ważny?

Testament napisany w domu musi spełnić kilka przesłanek, aby był uznany za ważny.  Pierwszą najważniejszą jest sporządzenie go w całości odręcznie. Nie można wydrukować na komputerze i podpisać testamentu, bo w takim wypadku będzie nieważny. Drugą kwestią jest podpis. Musi być również własnoręczny. Ostatnią przesłanką jest umieszczenie daty. Data jest niezwykle istotna, gdyż na jej podstawie można ustalić czy spadkodawca w momencie spisania testamentu miał pełną zdolność do czynności prawnych oraz w przypadku kilku testamentów można stwierdzić w jakiej kolejności powstawały. Po spisaniu testamentu należy go zabezpieczyć. Najlepsza opcja to przechowanie u notariusza, może to być dowolna kancelaria. Ważne jest także poinformowanie rodziny, że taki testament został sporządzony.

Czy testament jest ważny bez notariusza?

Oczywiście, że sporządzenie testamentu bez udziału notariusza będzie ważne, jeśli będzie spełniało wszystkie określone przesłanki. Testament musi być sporządzony własnoręcznie, musi być podpisany oraz opatrzony datą.

Ile kosztuje sporządzenie testamentu u notariusza 2023?

Testament sporządzony u notariusza jest jedną z najbezpieczniejszych i najpewniejszych form spisania swojej woli. Testament notarialny jest bardzo trudny do podważenia. Maksymalna stawka notarialna za sporządzenie aktu notarialnego w postaci testamentu wynosi 50,00 zł. Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł. Testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł. Odwołanie testamentu – 30 zł.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami