Jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Klauzule abuzywne dotyczące pobierania opłat likwidacyjnych pojawiały się w większości polisolokat. Często nazwa opłata likwidacyjna oraz mechanizm jej pobierania nie był określony wprost w umowie. W poniższym artykule przedstawimy czym są opłaty likwidacyjne i jak odzyskać opłatę likwidacyjną.

Sprawdź również: polisolokaty kancelaria

Czym są opłaty likwidacyjne?

W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym towarzystwo pobiera opłatę likwidacyjną. Opłata likwidacyjna ustalona jest zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie. Zwykle wynosi od kilkunastu do nawet 100% zainwestowanych środków pieniężnych w polisolokatę.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczony nie miał świadomości, że w momencie rozwiązania umowy nie otrzyma w całości swoich środków pieniężnych zebranych na rachunku inwestycyjnym, a będą one znacznie pomniejszone przez opłatę likwidacyjną. Zapisy dotyczące opłaty likwidacyjnej zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia są zazwyczaj bardzo nieczytelne i niejasne.

Ubezpieczyciel pobieranie opłaty likwidacyjnej tłumaczy koniecznością pokrycia swoich bezpośrednich kosztów związanych z zawarcie i rozwiązaniem polisolokaty oraz różnymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Linia orzecznicza w Polsce jest ugruntowana na korzyść klientów. Wyroki sądów uznają, że pobierane przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłaty likwidacyjne stanowią klauzule niedozwolone i nie powinny być stosowane.

Czytaj również: jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Wszystkie osoby, które miały zawartą umowę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mogą starać się odzyskać zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów i stwierdzeniu przez specjalistów, że dana umowa ubezpieczenia na życie z ufk posiada zapisy, które są uznawane za abuzywne możliwe jest rozpoczęcie procesu odzyskania opłaty likwidacyjnej.

Podkreślić należy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanął również po stronie ubezpieczonych w sprawie przerzucania kosztów początkowych zawarcia umowy na konsumentów. Dzięki jego działaniom doszło do podpisania porozumień, w ramach których towarzystwa były zobowiązane do obniżenia wysokości opłat likwidacyjnych. Całą opłatę likwidacyjną natomiast można odzyskać na drodze sądowej. Adwokat Łukasz Hałatek i jego kancelaria polisolokaty obsługuje z dużą skutecznością od kilku lat. Kancelaria prowadzi sprawy o odzyskanie opłat likwidacyjnych w całej Polsce. 

Opłaty likwidacyjne polisolokaty

Ważną kwestią w odzyskaniu opłat likwidacyjnych jest termin przedawnienia. Roszczenia z tytułu zwrotu nienależnie pobranych opłat w przypadku umów rozwiązanych przed 09.07.2018r. przedawniają się z terminem 10 lat od rozwiązania umowy. Natomiast umowy rozwiązane po tej dacie tj. 09.07.2018r. przedawniają się po upływie 6 lat. Kwestia przedawnienia została rozstrzygnięta uchwałą z 10.08.2018r. przez Sąd Najwyższy (Sygn.akt. III CZP 20/18), który orzekł, że do spraw związanych ze zwrotem nienależnie pobranych opłat z umów ubezpieczenia na życie z ufk stosuje się ogólne zasady przedawnienia określone w art. 118 kodeksu cywilnego. 

Zapraszamy do kontaktu i powierzenia nam swojej sprawy o zwrot nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej. Zwróć się do  Adwokat Bielsko Biała, który pomoże Ci ze wszystkimi sprawami związanymi z polisolokatami.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami