Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłością konsumencką interesuje się coraz więcej osób. Warto zacząć od tego, iż jej ogłoszenie istnieje możliwość tylko raz w życiu. Tym samym zanim podejmiemy taką decyzję należy przemyśleć swoją sytuację, czy aby na pewno wyczerpaliśmy wszystkie inne możliwości, czy na danym etapie życia będzie to dobre rozwiązanie, czy nasza sytuacja jest aż tak zła i beznadziejna, że upadłość konsumencka jest konieczna. By upaść konieczne jest postępowanie sądowe. Najpierw należy złożyć wniosek do sądu wraz z uzasadnieniem swej sytuacji.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Od 2003 roku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem jest powstanie niewypłacalności przez wyjątkowe okoliczności. Nie jest to jednak tak proste na jakie może wyglądać. Proces upadłości jest przede wszystkim długotrwały. By móc złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości należy wykazać, iż sytuacja skłaniająca do tego zaistniała wskutek okoliczności niezależnych.

W praktyce oznacza to, że nie można ogłosić upadłości, jeśli sami do niewypłacalności doprowadziliśmy np. poprzez zawinioną utratę pracy, czy podjęcie się zobowiązania do którego nie byliśmy chwili jego zaciągania spłacić. Złożenie wniosku w sądzie rodzi skutki prawne w postaci obwieszczenia, z jakim zaznajomić się mogą potencjalni dłużnicy. Równocześnie sąd bada sytuację podatkową oraz sprawdza czy dłużnik widnieje w KRS jako wspólnik w którejkolwiek spółce.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką do sądu może być złożony przez dłużnika i w określonych przypadkach przez wierzyciela. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Wniosek o upadłość konsumencką składa się na gotowym formularzu, w którym podaj się m.in.:

  • dane dłużnika,
  • wykaz majątku z szacunkową wyceną,
  • wysokość posiadanych środków pieniężnych w gotówce,
  • listę wierzycieli,
  • dokumenty potwierdzające istnienie długów.

Sąd może wniosek oddalić

Mimo spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości sąd może oddalić wniosek w sytuacji gdy w ciągu dziesięciu lat przed wystąpieniem z wnioskiem wobec dłużnika było już prowadzone postępowanie upadłościowe z umorzeniem zobowiązań lub układem, bądź w drodze postępowania nie zostali zaspokojeni wszyscy wierzyciele, bądź w sytuacji kiedy czynność prawna dłużnika uznana został sądownie jako dokonana ze szkodą wierzycieli.

Gdy sąd przystąpi do wniosku, wówczas musi nastąpić podział masy upadłościowej. Na tym etapie upadły obowiązany jest do wyjawienia i wydania syndykowi całego majątku z pełną dokumentacją. Majątek zostaje wtedy wyprzedany za wyjątkiem lokalu mieszkalnego zajmowanego przez upadłego, który również można sprzedać po uprzednim jego opuszczeniu.

Plan spłaty

Kolejnym etapem upadłości jest postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty. Plan ten uwzględnia listę wierzycieli, jak też określenie w jakiej wysokości i jakich terminach poszczególni wierzyciele mają zostać zaspokojeni, jak też jaka część wierzytelności ulegnie umorzeniu. Plan taki ustalany jest na pięć lat.

W okresie spłaty upadły może gromadzić majątek, jednak nie może nim swobodnie rozporządzać a jedynie wykonywać wobec niego czynności zwykłego zarządu. Przede wszystkim nie może się on w dalszym ciągu zadłużać.

Co ważne, gdy sytuacja majątkowa upadłego w okresie trwania planu spłaty się poprawi i nie wynika ze zwiększenia wynagrodzenia za pracę, każdy z wierzycieli ma prawo do wystąpienia do sądu o zmianę planu spłaty i zwiększenie kwot spłaty. Umorzenie zobowiązań następuje dopiero po ukończeniu pięcioletniego planu spłaty. Wówczas sąd wydaje postanowienie dotyczące umorzenia jak i zakończenia postępowania upadłościowego. Postanowienie to rozsyłane jest do wszystkich wierzycieli upadłego. Więcej informacji uzyskasz na podstronie kancelaria prawo gospodarcze Bielsko-Biała.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, nie ma źródła dochodu to jest to upadłość konsumencka bez majątku. We wniosku o upadłość należy dokładnie opisać stan faktyczny, wyjaśnić jak doszło do utraty majątku itd. W sytuacji nie posiadania majątku od wpływu wniosku do wydania przez sąd orzeczenia może minąć około 3 miesięcy, jednak całe postępowanie upadłościowe będzie trwało znacznie dłużej. Warto też dowiedzieć się czym jest restrukturyzacja

Upadłość konsumencka ile trwa?

Czas trwania postępowania sądowego o upadłość konsumencką zależy od stanu faktycznego, w którym znajduje się dłużnik. Może to trwać nawet do 5-7 lat. Wszystko zależy od majątku, który posiada dłużnik.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę (ale tylko do 50% wysokości, pozostawiając resztę na utrzymanie i zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych), środki pieniężne w banku i w gotówce. Syndyk dokonuje również sprzedaży mieszkania, domu, ruchomości w postaci samochodu/motocykla. Nie można jednak sprzedać niezbędnych rzeczy codziennego użytku (np. pralki, lodówki). W przypadku sprzedaży mieszkania upadły musi przenieść się do innego lokalu. Ze sprzedaży nieruchomości dostaje środki w kwocie pokrywającej najem za okres od 12 do 24 miesięcy.  

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami