Jak uniknąć zasiedzenia nieruchomości?

Jak uniknąć zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości co to?

Zasiedzenie nieruchomość występuje, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: nieruchomością musi faktycznie władać określona osoba, czyli jest to posiadanie samoistne, które trwa nieprzerwanie 20 lub 30 lat. Posiadanie samoistne jest wtedy, gdy osoba władająca nieruchomością dokonuje wszystkich czynności, które przysługują właścicielowi, np. płaci podatki, korzysta z nieruchomości, dba o nią, a także jest to widoczne na zewnątrz, wszyscy dookoła widzą, że dana osoba włada tą nieruchomością.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Ile lat trwa zasiedzenie nieruchomości?

Jeśli zasiedzenie nieruchomości nastąpiło w złej wierze to zasiedzenie nastąpi dopiero po 30 latach, jeśli nastąpiło w dobrej wierze musi upłynąć 20 lat.

Jak załatwić zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych przez ustawę. Najistotniejszym warunkiem jest władanie nieruchomością jako posiadacz samoistny. Oznacza to, że dana osoba władająca nieruchomością postępują z nią tak jakby była jej właścicielem. Posiadacz samoistny dokonuje wszystkich czynności jak właściciel, czyli płaci podatki, grodzi nieruchomość, zabudowywuje, remontuje itd. Kolejnym warunkiem, aby doszło do zasiedzenia jest odpowiedni upływ czasu posiadania i władania nieruchomością. Musi być to nieprzerwany okres czasu- 20 lat w przypadku dobrej wiary, a 30 lat w złej wierze. Terminy te różnią się przekonaniem danej osoby co do przysługiwania jej określonego prawa. Osoba w dobrej wierze ma błędne, ale usprawiedliwione przekonanie, że jest posiadaczem danej nieruchomości. Natomiast w złej wierze, osoba ma świadomość tego, że posiadanie nieruchomości jej nie przysługuje.

Jak obliczyć podatek od zasiedzenia nieruchomości?

Podatek od zasiedzenia nieruchomości naliczany jest od wartości rynkowej i wynosi 7%. Można wyłączyć z podstawy opodatkowania poniesione nakłady. Składając deklarację do Urzędu Skarbowego, podana wartość i tak zostanie zweryfikowania i porównana z wykazem cen nieruchomości w danym obszarze.

Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe?

Zasiedzenie jest niemożliwe, gdy nie są spełnione warunki wynikające z ustawy. Zasiedzenie nie nastąpi, gdy posiadanie nieruchomością nie jest samoistne. W przypadku najmu lub dzierżawy nawet po upływie 30 lat nie nastąpi zasiedzenie, bo jest to posiadanie zależne. 

Jak anulować zasiedzenie?

Aby anulować zasiedzenie czy przerwać bieg terminu zasiedzenia potrzebna jest czynność prawna. Każda czynność przed sądem w celu dochodzenia, ustalenia lub zabezpieczenia prawa właściciela do nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia, co jednocześnie oznacza, że termin zasiedzenia biegnie od nowa. Wszystkie czynności podejmowane po upływie 20 lat lub 30 lat w celu przerwania zasiedzenia będą bezskuteczne, gdyż do zasiedzenia dochodzi z mocy samego prawa po upływie danego terminu. Podkreślić należy, że przerwanie biegu zasiedzenia nastąpi jedynie w skutek czynności podejmowanych przez samego właściciela. Jeśli czynności podejmie inny podmiot, który nie jest właścicielem to nie nastąpi przerwanie biegu zasiedzenia.

Jak bronić się przed zasiedzeniem nieruchomości?

Właściciel nieruchomość musi wykazać, że nie są spełnione wszystkie wymagane prawem przesłanki do zasiedzenia. Nie straci swojego prawa własności, gdy osoba posiadająca jego nieruchomość nie jest posiadaczem samoistnym. Tak będzie w przypadku najmu, wtedy najemca pozostaje posiadaczem zależnym. Ponadto właściciel może wykazywać, że posiadacz wszedł w posiadanie w złej wierze i musi upłynąć 30 lat, a nie 20 lat.

Jak nie przegrać sprawy o zasiedzenie?

Sprawę o zasiedzenie nie przegra osoba, która bardzo dobrze przygotuje się do procesu. Powinna zgromadzić wszystkie dokumenty wskazujące, że od 20 lub 30 lat jest posiadaczem samoistnym danej nieruchomości, że o nią należycie dba, użytkuje oraz pokazuje na zewnątrz, że jest właścicielem. 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami