Jak wygląda sprawa karna o znęcanie?

sprawa karna o znęcanie

Przestępstwo znęcania się uregulowane zostało w art. 207 kodeksu karnego:

 • 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Sprawa karna o znęcanie ile trwa?

Sprawa o znęcanie jest dość trudną sprawą, gdyż pokrzywdzeni bardzo często nie decydują się zgłaszać sprawców do organów ścigania obawiając się reakcji sprawcy. Następnie na rozprawach często pokrzywdzeni nadal czują wstyd albo strach, podobnie jak świadkowie. Aby zapewnić pokrzywdzonym i świadkom ochronę, od momentu złożenia wniosku udzielana jest pomoc ze strony policji i różnych instytucji, dodatkowo podczas postępowania dane mogą być utajnione przed sprawcą. Nie da się określić ile będzie trwała sprawa o znęcanie, gdyż zależy to od stopnia skomplikowania, dostępnych dowodów, świadków, zachowania sprawcy.

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie karnej?

Praca adwokata w sprawie karnej wyceniana jest zawsze indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy karnej. Masz dodatkowe pytania? Adwokat Bielsko Biała wyceni indywidualnie sprawę karną i rozwieje wszystkie wątpliości. 

Natomiast stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia wynoszą:

 • 11

Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

 1. dochodzeniem – 360 zł;
 2. śledztwem – 600 zł;
 3. czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.

 

Stawki minimalne za obronę wynoszą:

 1. przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
 2. przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
 3. przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
 4. przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
 5. przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł; przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

 

Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

 1. sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;
 2. sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.

 

Stawki minimalne wynoszą:

 1. za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 720 zł;
 2. za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 720 zł;
 3. za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.
 4. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.
 5. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.
 6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

 

 • 12

 

 1. Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
 2. Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50% stawki minimalnej.
 3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
 4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki minimalnej.

 

 • 13

 

Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

 

 1. w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 360 zł;
 2. w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 360 zł;
 3. w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 240 zł;
 4. za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 240 zł;
 5. za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 240 zł;
 6. za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 480 zł;
 7. za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 480 zł. 

Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach karnych?

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu – 60 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie – 45 zł,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł,

5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty – 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności – 100 zł,

7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego – 100 zł,

8) od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł,

9) od ponownej prośby o ułaskawienie – 45 zł,

10) od wniosku o wznowienie postępowania – 150 zł.

 

Jak sprawdzić wyrok w sprawie karnej?

Wyrok w sprawie karnej można sprawdzić na kilka sposobów. Pierwszy sposób to utworzenie konta na Portalu informacyjnym sądów powszechnych, gdzie użytkownik może mieć dostęp do spraw, które jego dotyczą. Drugim sposobem jest złożenie wniosku do sądu o wydanie odpisu orzeczenia sądu.

Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej?

W przeciwieństwie do apelacji w sprawach cywilnych apelacja w sprawie karnej nie podlega opłacie.

Prawo karne co to?

Podstawowymi źródłami prawa karnego są kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks skarbowy. Prawo karne to zbiór przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za popełnione czyny zabronione. Prawo karne dzielimy na prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze.

Wydział karny jakie sprawy?

W wydziale karnym rozpatrywane są sprawy z zakresu prawa karnego o przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia, wykroczenia skarbowe.

Zobacz również: Podział majątku po rozwodzie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami