Jakie długi się nie przedawniają?

Jakie długi się nie przedawniają?

Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu, natomiast inne nie majątkowe roszczenia np. wynikające ze stosunków rodzinno-opiekuńczych, wydobywcze i negatoryjne wynikające z prawa własności nieruchomości nie ulegają przedawnieniu.

Sprawdź również: Adwokat Bielsko-Biała

Czy wszystkie długi ulegają przedawnieniu?

W polskim prawie co do zasady długi po określonym czasie przedawniają się. Przedawnienie oznacza, że wierzyciel po upływie określonego czasu nie będzie mógł skutecznie dochodzić swojej wierzytelności przed sądem. Nie oznacza to, że dług znika, gdyż formalnie nadal istnieje, ale nie ma możliwości jego odzyskania, gdyż przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne. Dług nie znika, może pozostać informacja o przedawnionym roszczeniu w rejestrze dłużników BIK. W sprawach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami to dłużnik musi podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Natomiast w przypadku sprawy z konsumentem to sąd z urzędu stwierdza czy doszło do przedawnienia długów. Jeśli dłużnik po okresie przedawnienia ureguluje spłatę długu to nie będzie mógł się domagać jego zwrotu.

Kiedy długi ulegają przedawnieniu?

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 117 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Większość długów ulega przedawnieniu po upływie 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Koniec tych terminów liczy się na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Oznacza to, że jeżeli termin przedawnienia wynosi 1 rok, wtedy kończy się z upływem wskazanego dnia. Zaznaczyć należy, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.  

Jak sprawdzić czy dług nie jest przedawniony?

Aby sprawdzić czy dług jest przedawniony należy ustalić moment w którym stał się wymagalny. Od momentu wymagalności biegnie termin przedawnienia. Datę wymagalności ustala się na podstawie np. faktury, umowy, pisma wskazującego termin uregulowania zobowiązania.

Kiedy i jakie długi ulegają przedawnieniu?

Roszczenia, które zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, innego organu, sądem polubownym, ugodą zawartą przed sądem lub mediatorem ulegają przedawnieniu z upływem 6 lat. Natomiast jeśli jest to świadczenie okresowe to przedawnia się z upływem 3 lat. Oznacza to, że wierzyciel ma odpowiednio 6 lub 3 lata na skierowanie sprawy do komornika.

Czy długi w urzędzie skarbowym ulegają przedawnieniu?

Zaległości podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami