Przedawnienie karalności – kodeks karny

Przedawnienie karalności - kodeks karny

Jeśli od popełnienia danego przestępstwa upłynął określony czas, uznaje się, że karalność przestępstwa ustaje, czyli sprawca może uniknąć skazania. W zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa okres ten jest inny. Przedawnienie karalności uregulowane zostało  w art. 101 kodeksu karnego.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Artykuł ten brzmi następująco:

 • 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
  1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;
  2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;
  2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;
  3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;
  4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.
  5) (uchylony)
  § 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
  § 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.
  § 4. W przypadku:
  1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,
  2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego
  – przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.

Jakie są terminy przedawnienia?

Wyróżniamy kilka terminów przedawnienia. Im przestępstwo jest poważniejsze tym termin przedawnienia jest dłuższy, a do najcięższych przestępstw w ogóle nie stosuje się instytucji przedawnienia. Najdłuższy okres 30 lat dotyczy zabójstwa, 20 lat innych zbrodni, 15 lat występki zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, 10 lat występki zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, najkrótszy 5 lat pozostałe występki.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o sprawcy, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Jak liczyć przedawnienie karalności?

Przedawnienie karalności co do zasady liczymy od momentu popełnienia przestępstwa. Natomiast w przypadku przestępstw skutkowych liczymy czas od momentu wystąpienia danego skutku.

Jakie przestępstwa nie ulegają przedawnieniu?

Przestępstwa, które nie ulegają przedawnieniu zostały wymienione w art. 105 kodeksu karnego. Przepisów o przedawnieniu nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych, a także do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Również art. 43 Konstytucji RP mówi o nieprzedawnieniu zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości.

Co się przedawnia po 10 latach?

Przedawnieniu po 10 latach ulegają występki zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Kiedy ustaje karalność?

Karalność ustaje, gdy od popełnionego przestępstwa upłynie określony w kodeksie karnym czas. Przyjmuje się, że po upływie tego czasu, nie ma potrzeby lub możliwości oddziaływania na sprawcę w celach wychowawczych lub zapobiegawczych.

 Sprawdź również: sprawy karne Bielsko

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami