Rozwód – jak się rozwieść w 2023 roku? Co warto wiedzieć?

Rozwód - jak się rozwieść w 2023 roku Co warto wiedzieć

Czym jest rozwód?

Rozwód można uzyskać jedynie wtedy, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co oznacza, że małżonkowie nie mogą dalej ze sobą żyć i nie ma żadnej szansy na poprawę ich relacji.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Jak wziąć rozwód?

Najważniejszym dokumentem pozwalającym uzyskać rozwód jest pozew rozwodowy. Pozew o rozwód musi zawierać wszystkie elementy pisma procesowego (art. 126 kpc) oraz dodatkowe (art. 187 kpc). Pozew musi zawierać m.in.: oznaczenie sądu, imiona i nazwiska stron, oznaczenie rodzaju pisma, uzasadnienie, podpisy, wymienienie załączników, a także dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia, wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Do pozwu należy dołączyć opłatę, odpis skrócony aktu małżeństwa, a także w przypadku posiadania dzieci ich odpisy aktów urodzenia. Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego. To sąd po zbadaniu czy pismo nie zawiera braków formalnych przekazuje pozew wraz z załącznikami do pozwanego.

Ile kosztuje rozwód 2023?

Koszty postępowania rozwodowego zależą od bardzo wielu różnych czynników. Przede wszystkim wpływ na to ma zawiłości sprawy, postępowanie dowodowe, ilość wniosków czy koszty adwokackie. Podstawową opłatą jest opłata od pozwu, która wynosi 600 zł, którą należy dołączyć do pozwu. Brak opłaty od pozwu skutkuje najpierw wezwaniem do uiszczenia opłaty, a następnie w przypadku dalszego jej braku zwrotem pozwu. Jeżeli pozew o rozwód zawiera również wniosek o podział majątku to należy uiścić opłatę 300 zł lub 1000 zł. W trakcie przebiegu postępowania mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z np. opinią biegłych. Wynagrodzenie pełnomocnika ustala się indywidualnie. Wskazać należy, że można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. Składając taki wniosek trzeba dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, i uzasadnić, że nie jest się w stanie ponieść takich kosztów bez uszczerbku podstawowych potrzeb życiowych.

Jakie są koszty procesu po zakończeniu sprawy rozwodowej?

Jeżeli w wyroku orzekającym rozwód sąd wskazuje małżonka, który spowodował rozkład pożycia małżeńskiego i został uznany za wyłącznie winnego, wtedy obciąża go w całości kosztami. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie koszt wniesienia opłaty od pozwu zostaje częściowo zwrócony powodowi, a każda ze stron ponosi jedynie koszty zastępstwa procesowego. 

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego, właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeśli nadal jedno z nich dalej tam mieszka. Jeśli oboje małżonków mieszka w innym okręgu niż w trakcie wspólnego zamieszkania, wtedy właściwym sądem jest sąd zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli tej podstawy nie ma, wtedy sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew wraz z odpisem dla drugiej strony można złożyć na dzienniku podawczym w danym sądzie bądź wysłać tradycyjnie pocztą.

Ile się czeka na rozwód?

Wszystko zależy od tego, czy wniesiony pozew o rozwód jest bez orzekania o winie czy z orzekaniem, czy są między małżonkami zgodne ustalenia co do opieki nad dziećmi i wysokością alimentów. W każdym sądzie okręgowym jest inna liczba spraw na wokandzie i różne termin posiedzeń. Sprawa rozwodowa może się przeciągnąć jeśli jeden z małżonków będzie niezadowolony z wyroku i wniesie do sądu wniosek o uzasadnienie wyroku, następnie apelację do sądu odwoławczego.

Jak dostać rozwód na pierwszej rozprawie?

W przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci oraz pozew został wniesiony bez orzekania o winie to sąd postępowanie dowodowe ogranicza jedynie do przesłuchania stron i może zamknąć postępowanie na pierwszej rozprawie i wydać wyrok.

Jakie są pytania na rozprawie rozwodowej?

Sąd wydaje wyrok orzekający o rozwodzie po przeprowadzeniu rozprawy rozwodowej, na której są przesłuchiwane strony, na okoliczność czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku orzekania o winie, sąd ustala która ze stron jest temu winna. Sąd również bada sytuację majątkową stron, ustala kontakt z dziećmi czy zasądza alimenty.

Kto może być pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej?

Chcą wystąpić z powództwem o rozwód najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Adwokat sporządzi pozew o rozwód, kolejne pisma procesowe, a także będzie reprezentował stronę na rozprawach.

Sprawdź również: sprawy rodzinne Bielsko-Biała

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami