Spółka cywilna – najważniejsze informacje

spółka cywilna - najważniejsze informacje

Spółka cywilna została uregulowana w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązania. Jest to jedna z prostszych form do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólnicy, którzy zakładają spółkę cywilną zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, za to posiada zdolność sądową i zdolność procesową.

Jak założyć spółkę cywilną

Spółkę cywilną zakłada minimum dwóch wspólników, którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne albo jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. Umowa spółki cywilnej musi być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać dane wspólników, nazwę spółki, wyznaczenie siedziby, zakres działalności spółki, obowiązki wspólników, wysokość wkładu, czas obowiązywania umowy, podział zysków i strat, określenie kto reprezentuje spółkę.

Czy spółka cywilna jest przedsiębiorcą

Należy podkreślić, że spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy. W spółce cywilnej przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie posiada własnego mienia, a nabywane przez nią prawa oraz zaciągane zobowiązania wchodzą w skład majątku wspólników.

Czy spółka cywilna ma osobowość prawną

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że za wszystkie zaciągnięte zobowiązania odpowiadają wszyscy wspólnicy majątkiem wspólnym oraz każdy z nich swoim majątkiem prywatnym. Wspólnicy ponoszą nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za długi.

Więcej informacji na temat prawa gospodarczego przeczytasz na podstronie kancelaria prawa gospodarczego Bielsko-Biała.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami