Świadectwo pracy – terminy

Świadectwo pracy terminy

Każda praca musi zakończyć się wydaniem świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy jest to obowiązek pracodawcy po zakończeniu współpracy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to każdego rodzaju umowy o pracę – na czas nieokreślony, określony, próbny.

Ile czasu na wydanie świadectwa pracy

Wydanie świadectwa pracy to bezwzględny obowiązek pracodawcy. Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu w którym ustaje stosunek pracy. Z przyczyn obiektywnych może to być dokonane w ciągu 7 dni. Doręczenie w ciągu 7 dni może być przesłane pocztą na wskazany przez pracownika adres lub może być doręczone przez kuriera lub upoważnioną osobę. Pracodawca nie może zobowiązać pracownika do osobistego odbioru świadectwa pracy, ani też obciążać go kosztami doręczenia.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Świadectwo pracy ile czasu ma pracodawca

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy, czyli jest to ostatni dzień w którym pracownik ma status pracownika. Jeśli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem, wtedy termin wydania świadectwa pracy to ostatni dzień wypowiedzenia. Jeśli nie było wypowiedzenia to w dniu złożenia oświadczenia drugiej stronie o rozwiązaniu umowy. Przy rozwiązaniu umowy o pracę z upływem czasu na jaki została zawarta to jest to ostatni dzień jej obowiązywania. Przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron to świadectwo pracy należy wydać w ostatnim dniu określonym w porozumieniu. Ostatnia sytuacja w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę to w dniu w którym nastąpiło dane zdarzenie powodujące wygaśnięcie umowy. Wyjątkowo w sytuacjach w których pracodawca nie jest w stanie wystawić świadectwa pracy może to zrobić do 7 dni. Za takie wyjątkowe sytuacje uznaje się np. nieobecność pracodawcy lub osoby upoważnionej do wystawienia i podpisania świadectwa pracy lub współpraca z zewnętrzną firmą księgową, która nie zdążyła wystawić tego świadectwa pracy w dniu ustania stosunku pracy.

Ile czasu na wystawienie świadectwa pracy

Jeśli pracownik stwierdzi, że na świadectwie pracy są błędy przysługuje mu w terminie 14 dni (od otrzymania świadectwa pracy) wniosek do pracodawcy o sprostowanie. Pracodawca w terminie 7 dni od otrzymania musi wydać nowe świadectwo pracy lub pisemnie poinformować o negatywnym rozpatrzeniu wniosku pracownika.

Świadectwo pracy po jakim czasie

Za nieterminowe wystawienie świadectwa pracy grożą pracodawcy sankcje. Organ kontrolny może nałożyć na pracodawcę grzywnę w wysokości od 1000 do nawet 30 000 złotych.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami