Wypadek przy pracy a wypłata odszkodowania w 2023 roku

Rozwód - jak się rozwieść w 2023 roku? Co warto wiedzieć?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

Sprawdź również: kancelaria adwokacka Bielsko

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie po wypadku w pracy?

Odszkodowania za wypadek w pracy nie otrzyma osoba, która umyślnie lub z powodu własnego niedbalstwa i naruszenia przepisów bhp doprowadziła do wypadku. Jeśli udowodniono winę pracownikowi przez postępowanie niezgodne z bhp, bądź wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków również nie otrzyma żadnego odszkodowania.

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy?

Pracownik, który uległ wypadkowi niezwłocznie musi powiadomić o tym pracodawcę. Następnie musi być sporządzony protokół powypadkowy. Pracodawca ma na to 14 dni i musi przygotować protokół w 3 egzemplarzach (jeden dla pracownika, drugi dla pracodawcy, a trzeci dla ZUS). Kolejnym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do ZUS lub płatnika składek, czyli pracodawcy.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Ubezpieczony pracownik otrzyma odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, jeśli ten wypadek nie nastąpi z jego winy, wtedy wypłacane jest 100% wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim.

Czy pracodawca płaci odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Główne świadczenie wypłaca ZUS, dochodzenie odszkodowania od pracodawcy ma charakter uzupełniający. Odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC pracodawcy przez Towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jakie świadczenia wypłacane są z ZUS za wypadek przy pracy?

Z ZUS po wypadku w pracy można uzyskać szereg odszkodowań: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia.

Czy ZUS wypłaca odszkodowanie za wypadek przy pracy?

W przypadku osoby, która uległa wypadkowi przy pracy i doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypłacane z ZUS. Aby otrzymać odszkodowanie należy złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zaświadczenie o stanie zdrowia, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę. Podkreślić należy, że powyższe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał uszczerbku na zdrowiu, które ulegnie całkowitemu wyleczeniu przed upływem 6 miesięcy.

Sprawdź również: adwokat Bielsko 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami