Zasiedzenie w dobrej wierze

Zasiedzenie w dobrej wierze

Zasiedzenie nieruchomość występuje, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: nieruchomością musi faktycznie władać określona osoba, czyli jest to posiadanie samoistne, które trwa nieprzerwanie 20 lub 30 lat. Posiadanie samoistne jest wtedy, gdy osoba władająca nieruchomością dokonuje wszystkich czynności, które przysługują właścicielowi, np. płaci podatki, korzysta z nieruchomości, dba o nią, a także jest to widoczne na zewnątrz, wszyscy dookoła widzą, że dana osoba włada nieruchomością. W przypadku ruchomości zasiedzenie nastąpi, gdy posiada się rzecz nieprzerwanie od lat trzech i jest to posiadanie w dobrej wierze.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Co to jest posiadanie w dobrej wierze?

Jeśli zasiedzenie nieruchomości nastąpiło w dobrej wierze to zasiedzenie nastąpi po 20 latach. Posiadanie w dobrej wierze oznacza, że osoba, która włada daną nieruchomością jest przekonana, że ma do tego prawo. To błędne przekonanie musi być usprawiedliwione okolicznościami sprawy.

Zasiedzenie w złej wierze a spadkobiercy

Okres zasiedzenia nieruchomości w złej wierze wynosi 30 lat, dlatego istnieje możliwość do tego terminu doliczyć okres posiadania swoich poprzedników. Posiadanie samoistne jest dziedziczne, więc spadkobiercy mogą doliczyć termin zasiedzenia spadkodawcy.

Co to znaczy zasiedzenie w dobrej wierze? 

Z art. 7 kodeksu cywilnego, wynika, że jeśli skutki prawne uzależnione są od dobrej lub złej wiary domniemywa się istnienie dobrej wiary. Jest to domniemanie wzruszalne i może być obalone. W takim wypadku nie wystarczy poddanie w wątpliwość dobrej wiary, ale musi być udowodnienie złej wiary. Odnosząc się do zasiedzenia ruchomości dobra wiara musi istnieć przez cały okres zasiedzenia, nie tylko w momencie wejścia w posiadanie. Jeśli przed upływem terminu osoba dowie się, że weszła w posiadanie ruchomości od nieuprawnionej osoby, wtedy traktuje się to posiadanie od początku jako zła wiara.

 

Wniosek o zasiedzenie w dobrej wierze

Wniosek o zasiedzenie składa się do sądu powszechnego właściwego na miejsce położenia nieruchomości. Sąd wydaje postanowienie o zasiedzeniu w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie sądu jest podstawą do wpisu prawa własności nieruchomości do księgi wieczystej.

Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe

Zasiedzenie jest niemożliwe, gdy nie są spełnione warunki wynikające z ustawy. Zasiedzenie nie nastąpi, gdy posiadanie nieruchomością nie jest samoistne. W przypadku najmu lub dzierżawy nawet po upływie 30 lat nie nastąpi zasiedzenie, bo jest to posiadanie zależne. 

Jak udowodnić zasiedzenie w dobrej wierze

Najważniejsze o czym trzeba pamiętać to, że strona która składa wniosek musi wykazać dowody i twierdzenia, aby udowodnić swoje racje. Sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla sprawy. Należy przy składaniu wniosku przedłożyć dokumenty potwierdzające korzystanie z nieruchomości od 20 lat, np. potwierdzenia dokonywania opłat i podatków od nieruchomości. 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami