Błąd lekarski – jak dostać odszkodowanie?

Błąd lekarski - jak dostać odszkodowanie?

Błędy medyczne się zdarzają, czasem mają tragiczne skutki, jednak nie są to umyślne i zawinione czynności, a najczęściej sytuacje zaniechania, niedopilnowania itp. Za błąd lekarski jak i błędy medyczne należą się poszkodowanemu odszkodowania. Oczywiście żadne pieniądze nie są w stanie zwrócić zdrowia, zadośćuczynić bólu i cierpienia, niemniej są one pewna kompensatą pomagającą chociażby w powrocie do zdrowia.

Błąd lekarski czy błąd medyczny

Terminologia błędu medycznego i lekarskiego wydaje się tożsama, tymczasem tak nie jest. Błąd medyczny to pojęcie szersze i odnosi się do każdego pracownika podmiotu medycznego, nie tylko lekarza. Odszkodowanie przysługuje zarówno za błąd medyczny, jak i lekarski. Co do zasady przepisy nie zawierają definicji błędu medycznego.

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego za błąd medyczny uznawane jest działanie personelu medycznego lub jego brak, zaniechanie działania, które są niezgodne z wiedzą medyczną w odniesieniu do świadczeń zdrowotnych. Do błędu medycznego zalicza się również działania sprzeczne z etyką zawodową, brak staranności, zastosowania dostępnych metod leczenia itd. To co istotne aby sytuacje zakwalifikować jako błąd medyczny działanie lub zaniechanie musi być nieumyślne, gdy wykazuje cechy umyślności jest wówczas przestępstwo.

Adwokat Bielsko Biała pomoże Ci z sprawami związanymi z błędami medycznymi, zapraszamy do kontaktu.

Postępowanie odszkodowawcze a rodzaj błędu

Rodzaj błędu lekarskiego ma znaczenie dla postępowania o odszkodowanie. By móc ubiegać się o odszkodowanie musi występować szkoda oraz związek między zaistniałym błędem i szkodą. Co ważne błąd medyczny nie musi odnosić się do leczenia ale do diagnostyki, tak przed zabiegiem, jak i po operacji. Tym samym może być to błąd diagnostyczny (błędna ocena stanu zdrowia, zła diagnoza, nieprawidłowe odczytanie wyników).

Innym i częstym rodzajem błędu jest błąd terapeutyczny. Jest nim np. podanie zbyt dużej dawki leku, niewykonanie zabiegu.

Ponadto wyróżnia się błąd techniczny które zwykle dotyczą zabiegów i operacji. Zaliczają się tutaj pomyłki co do tożsamości pacjenta, pozostawienie narzędzi w ciele pacjent itp.

Osobno definiowany jest błąd organizacyjny jak np. niesprawny sprzęt, zakażenie narzędzi, brak kadry.

Odpowiedzialność za błąd lekarski nie obejmuje błędów organizacyjnych. W zakresie błędu lekarskiego dodatkowo wyróżnia się błąd rokowania oraz błąd informacyjny. Pacjent w sądzie może dochodzić odszkodowania zarówno za błąd medyczny jak i lekarski bez względu na to, czy świadczenie zdrowotne było świadczone na NFZ czy w ramach prywatnych usług. Za szkodę pacjentowi wypłacane jest odszkodowanie, tymczasem za doznaną krzywdę zadośćuczynienie.

By uzyskać odszkodowanie niezbędnym jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego (personel, lekarz, placówka). Występują tutaj niuanse w zależności od formy zatrudniania lekarza. Jeśli lekarz świadczy pracę na umowę o pracę pacjent ma prawo pozwać placówkę, gdy zaś lekarz zatrudniony jest na kontrakcie B2B wówczas odpowiada wraz z placówka solidarnie wobec pacjenta.

Postępowanie w sprawie o błąd medyczny

Podstawowym zadaniem poszkodowanego pacjenta jest wykazanie szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego między szkodą a rzekomym błędem. Dowodem w sprawie jest dokumentacja medyczna.

Wysokość odszkodowania zależy od kosztów poniesionych w związku z zaistniałą szkodą, które warto udokumentować rachunkami i fakturami. Zanim otrzymamy odszkodowanie konieczne jest sporządzenie pisma procesowego z roszczeniem. Warto na tym etapie wspomóc się profesjonalnym prawnikiem, radca prawnym. Wytoczyć można zarówno powództwo cywilne jak też zgłosić roszczenie w postępowaniu administracyjnym przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Istnieje również opcja wszczęcia postępowania karnego gdy wina lekarza nie budzi wątpliwości.  

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami