Zwolnienie warunkowe

Zwolnienie warunkowe

Zwolnienie warunkowe zostało unormowane w art. 77-82 kodeksu karnego. Zgodnie z art. 77 par. 1 k.k. „Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.”  Potocznie zwolnienie warunkowe określa się „wyjściem za dobre sprawowanie”.

Sprawdź również: adwokat Bielsko

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest jednym ze sposobów poddania sprawcy próbie. Skazany po spełnieniu określonych przesłanek może starać się o warunkowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności.

Jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie powinien spełniać wszystkie warunki formalne warunki pisma. We wniosku należy podać dane skazanego, sąd do którego jest kierowany, opisanie kary, a także uzasadnić wniosek i dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające zasadność składanego wniosku. Każdy wniosek jest rozpoznawany według oceny sądu, co oznacza, że nie każdy wniosek będzie z automatu pozytywnie rozpatrzony.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie składa sam skazany, ale może to także zrobić jego obrońca, kurator sądowy, wychowawca lub dyrektor zakładu karnego, w którym przebywa. Wniosek składa się do sądu penitencjarnego, którym jest właściwy wydział sądu okręgowego, w okręgu, którego skazany odbywa swoją karę pozbawienia wolności. Przy rozpoznawaniu wniosku sąd bierze pod uwagę między innymi postawę sprawcy, jego zachowanie podczas odbywania kary, a także po popełnieniu przestępstwa, okoliczności popełnienia przestępstwa itd. Zwolniony z odbywania dalszej kary może być skazany, który odbył co najmniej połowę kary, ale nie wcześniej niż po odbyciu 6 miesięcy. Recydywista musi odbyć 2/3 kary pozbawienia wolności, aby starać się o przedterminowe zwolnienie. Wielokrotny recydywista musi odbyć ¾ kary. Upływ dłuższego terminu niż połowa odbycia kary pozbawienia wolności przyjmuje się przy orzeczeniu kary 25 lat pozbawienia wolności, wtedy można się starać o zwolnienie dopiero po 15 latach, a w przypadku dożywocia dopiero po 25 latach.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami